Deze site maakt gebruik van Javascript, als u deze mededeling blijft zien en de site dus niet goed werkt in uw browser kunt u in plaats daarvan de structuurvisiekaart als PDF bestand downloaden.

Oorsprong Rotte

oorsprong RotteTen noordwesten van het dorp Moerkapelle begint de Rotte. De Rotte is een veenrivier die via de Rottemeren, en langs het buurtschap Oud Verlaat, naar Rotterdam stroomt. Met de bouw van een 400 meter lange dam in de Rotte, werd in 1270 de basis gelegd voor de stad Rotterdam. Delen van de Rotte en de Rottemeren zijn geschikt voor recreatievaart.

Beschermd dorpsgezicht Moordrecht

moordrechtIn het middengebied van het dorp Moordrecht ligt de historische dorpskern. Het dorp is een 'dijkdorp' aan de Hollandsche IJssel, met in totaal 22 rijksmonumenten. Ter bescherming van de historische waarden van het dorp, heeft de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2008 een groot deel van de historische dorpskern aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Deze kwalificatie geeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om in geval van sloop of nieuwbouw specifieke eisen te stellen voor het behoud van het historische karakter van het gebied.

Molenviergang

molenviergangTen noordwesten van het dorp Zevenhuizen - in de Tweemanspolder - ligt de Molenviergang. Het gaat hierbij om meerdere samenwerkende poldermolens, die zijn gebouwd voor het droogmaken en -houden van een polder. Nederland kent nog twee molenviergangen. De molens in de Tweemanspolder zijn gebouwd rond 1725: allen achthoekig en van het type grondzeiler. Eén molen is in 1792 na een brand herbouwd. De molens zijn in 1953 buiten bedrijf gesteld voor bemaling van de polder. Ze zijn wel maalvaardig en draaien tweemaal per maand.

Steenovens

steenovensAan de rand van Hitland, ten zuidoosten van het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, liggen de steenovens. Deze steenovens maakten vroeger deel uit van een aantal steenbakkerijen langs de Hollandsche IJssel. De baksteenproductie rondom deze rivier werd mogelijk door de afdamming van de rivier in 1285, waardoor de Hollandsche IJssel uitsluitend een getijdenrivier werd met veel slibafzettingen. Dit type slib vormde een grondstof voor de IJsselsteentjes die werden gebakken in de steenovens. Door het hoge kalkgehalte kregen zij hun kenmerkende gele kleur. De IJsselsteentjes werden niet alleen in Nederland gebruikt om woningen en fabrieken te bouwen. Aangezien ze ook als ballast voor schepen dienden, zijn de steentjes overal ter wereld teruggevonden. Dankzij een restauratie in 2011 zijn de casco’s van de ovens zoveel mogelijk in ere hersteld.

Laagste punt van Nederland

laagste puntTen noordoosten van het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, nabij de Eendenkooi, ligt het laagste punt van Nederland: 6.76 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP). Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte van een gebied weergeeft, in verhouding tot het NAP. Het gaat hierbij om een door mens en dier begaanbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare groot, dat lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland. Het laagste punt is ontstaan door het verwijderen van veenbodemlagen en de latere droogmaking van de Zuidplas.

Abraham Kroesgemaal

kroesgemaalTussen de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, ligt aan de Hollandsche IJssel het gemaal 'Abraham Kroes'. Dit gemaal verzorgt de bemaling van de Prins Alexanderpolder en Zuidplaspolder. Het polderwater wordt rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de ringvaartboezem, naar de rivier de Hollandsche IJssel gepompt. Deze zeldzame combinatie van polder- en boezembemaling is ondergebracht in één gebouw. Het bouwwerk is gerealiseerd in de periode 1968-1971 en vernoemd naar Abraham Kroes (van 1932-1944 heemraad, en tot 1967 dijkgraaf van de Zuidplaspolder). Het Abraham Kroesgemaal is eigendom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Gebiedsopgave Vijfde Dorp

Onderdeel van de (boven)regionale ontwikkelopgave die is vastgelegd in het ISP Zuidplas uit 2006, is woningbouw in het middengebied van de Zuidplaspolder. In het ISP Zuidplas is dit middengebied onderverdeeld in de plangebieden ‘Ringvaartdorp’, ‘Het Nieuwe Midden’ en ‘Rode Waterparel’. Aansluitend bij de huidige woningmarktomstandigheden en het geven van prioriteit aan de woonopgaven binnen en aan de dorpen, voorziet Zuidplas na 2025 in woningbouw binnen dit gebied. Daarbij vraagt de identiteit van Zuidplas om een dorpse benadering van deze grootschalige woningbouwopgave. De gemeente beschouwt het middengebied daarom niet langer als afzonderlijke plangebieden met eigen kenmerken, maar ziet de ontwikkeling ervan als een integraal geheel in de vorm van een Vijfde Dorp.

Het Vijfde Dorp biedt als (boven)regionale woonopgave met name vestigingsruimte voor nieuwe inwoners van Zuidplas. Het gaat dan hoofdzakelijk om jongere en oudere gezinnen die in dit deel van de Randstad werkzaam zijn. In omvang kent het Vijfde Dorp een bandbreedte van 4.000 tot 12.000 woningen, waarbij de marktvraag leidend is voor de uiteindelijke omvang van het dorp. Het aantal woningen, de woningdichtheid en de woonmilieus zijn medebepalend voor het ruimtebeslag van het nieuwe dorp.

Net als de andere dorpen in Zuidplas, heeft het Vijfde Dorp een herkenbare ligging in het groene buitengebied. Het dorp biedt goede eigen voorzieningen en een aantrekkelijke woonomgeving met rust, ruimte en groen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het Vijfde Dorp willen we dan ook investeren in groen- en recreatiegebieden en groen-recreatieve verbindingen in de directe omgeving, die een buffer zullen vormen in overgang naar de omliggende dorpen.

De inwoners van het Vijfde Dorp zullen voornamelijk werken in de ruime omgeving rond Zuidplas. Een goede ontsluiting per auto en openbaar vervoer is voor deze forensen noodzakelijk. Het nieuwe dorp kan profiteren van de nabijheid van de autosnelwegen A12 en A20, maar het gebied mist vooralsnog aansluitingen hierop. Dit kan worden verholpen door het Vijfde Dorp te ontsluiten op de (verlegde) hoofdontsluitingsweg N219 en een aansluiting te realiseren op de verbindingsweg Moordrechtboog. De toekomstige vervoerswaarde van het Vijfde Dorp creëert ook draagkracht voor de gewenste uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer in Zuidplas. In aanvulling op een noord-zuidas, wordt ook een oost-westas voorzien tussen de bestaande railverbindingen in de omgeving.

De ontwikkeling van het Vijfde Dorp is een langdurige en complexe ruimtelijke opgave, die de gemeente Zuidplas samen met haar ontwikkelpartners in de Zuidplaspolder oppakt. Zuidplas gebruikt de periode tot 2025 voor de voorbereiding op een evenwichtige ontwikkeling van het Vijfde Dorp. De voorinvesteringen in de Hoofdplanstructuur moeten daarbij worden bekostigd uit de ontwikkelopgave zelf. De gebiedsopgave voor het Vijfde Dorp heeft weerslag op hoe we tot die tijd omgaan met dit deel van de Zuidplaspolder. Ruimtelijke ontwikkelingen die in dit gebied op korte termijn zijn voorzien, mogen in beginsel niet strijdig zijn met de ontwikkeling van het Vijfde Dorp, waarbij de mogelijkheden van maatwerk niet worden uitgesloten.

Gebiedsopgave Gouweknoop

Rond Gouweknoop, het gebied waar twee autosnelwegen en drie spoorlijnen samenkomen, voorziet Zuidplas in de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenlandschap. Dit landschap zal aansluiten op bestaande bedrijventerreinen in de omgeving. Het hoogwaardige bedrijvenlandschap biedt vooral ruimte aan kennisintensieve bedrijven met een innovatief karakter, maar mogelijk ook aan voorzieningen. Bij de ontwikkeling van Gouweknoop is de marktvraag leidend.

Gouweknoop kan profiteren van de nabijheid van de aanwezige infrastructuur. De autosnelwegen zorgen voor een goede bereikbaarheid van het gebied per auto. Gezien de vervoerswaarde van het hele werkgebied rond Gouweknoop, wordt mogelijk een nieuwe stationslocatie aan een van de drie spoorlijnen ontwikkeld. Dit station kan eventueel worden gecombineerd met een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding van Oost naar West. Zo wordt het gebied rond Gouweknoop aantrekkelijk voor hoogwaardige bedrijvigheid en voorzieningen.

Ook de ontwikkeling van Gouweknoop is een langdurige en complexe ruimtelijke opgave, die de gemeente Zuidplas samen met haar ontwikkelpartners in de Zuidplaspolder oppakt. Vooralsnog zetten we daarbij eerst in op de ontwikkeling van het hoogwaardige bedrijvenlandschap Plantagekwadrant. Pas daarna komt ontwikkeling van Gouweknoop in beeld. Tot die tijd mogen ruimtelijke ontwikkelingen die in dit gebied op korte termijn zijn voorzien, niet strijdig zijn met de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenlandschap in de toekomst.

Gebiedsopgave Restveen

Het gebied Restveen is een kenmerkend veenweidelandschap met agrarisch grondgebruik, dat is terug te vinden in het laagste deel van de Zuidplaspolder. Het agrarisch gebruik van Restveen vereist een bepaalde mate van drooglegging van de gronden. Hieronder verstaan we het hoogteverschil tussen het maaiveld en het slootwaterpeil.

Door de lage ligging en voortschrijdende bodemdaling ontstaat op termijn een conflict tussen het agrarisch grondgebruik en de technische bemalingsmogelijkheden voor de benodigde drooglegging. Om die reden is in het verleden een toekomstvisie ontwikkeld voor Restveen, waarin de agrarische gronden via een subsidieregeling konden worden verworven voor natuurontwikkeling. Voor natte natuur is immers niet of nauwelijks drooglegging benodigd, waardoor het bemalingsprobleem vervalt. In dit kader is in 2006 een convenant getekend.

Inmiddels is de subsidieregeling voor het verwerven van agrarische gronden weggevallen. Dit leidt ertoe dat het huidige agrarisch grondgebruik in Restveen wordt voortgezet. Het toekomstige conflict tussen agrarisch grondgebruik en technische bemalingsmogelijkheden blijft hierdoor een aandachtspunt. Omdat Zuidplas het gebied een duurzame toekomst wil bieden, neemt de gemeente het initiatief tot het ontwikkelen van een nieuwe, haalbare visie op Restveen.

Glastuinbouwgebied Herenweg

opgave 1Bestaand glastuinbouwgebied in combinatie met open agrarisch landschap. In het gebied worden beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor glastuinbouw geboden. Van het glastuinbouwgebied blijft minimaal de helft van het totale oppervlak in gebruik als open agrarisch landschap. Het gebied wordt verkeerskundig op goede wijze ontsloten.

Woonwijk Moerkapelle-Oost

opgave 2Woonopgave van circa 500 woningen, hoofdzakelijk bestemd voor de eigen woningbehoefte. De nieuwe woningen dragen bij aan de draagkracht voor het voorzieningenaanbod in Moerkapelle. In Moerkapelle-Oost worden geen specifieke wijkvoorzieningen gerealiseerd, met uitzondering van de realisatie van een brede school in combinatie met sportvoorzieningen. De woonwijk wordt verkeerskundig op goede wijze ontsloten.

Hoofdontsluitingsweg Julianalaan

opgave 3Te realiseren hoofdontsluitingsweg die het dorp Moerkapelle beter bereikbaar maakt. Deze weg verbindt de Bredeweg, het glastuinbouwgebied Julianalaan (7) en de toekomstige (Korte) Rottelaan (6). De realisatie van deze weg is afhankelijk van de hiervoor genoemde ruimtelijke opgaven.

Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Rottemeren

opgave 4Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Bentwoud en Rottemeren. Voert langs het cultuurhistorische toppunt Oorsprong Rotte en sluit aan bij de Molenviergang.

Dorpsuitbreiding Moerkapelle-Zuid

opgave 5De dorpsuitbreiding Moerkapelle-Zuid voorziet in een gemengd gebied aan de zuidzijde van Moerkapelle. Denk hierbij aan woningbouw, gecombineerd met bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën en een enkel glastuinbouwbedrijf. Het gebied wordt mede ontsloten via de nieuwe hoofdontsluitingsweg Julianalaan (3).

Hoofdontsluitingsweg Rottelaan

opgave 6De hoofdontsluitingsweg Rottelaan is een nieuwe verbinding parallel aan de A12, tussen de Bredeweg en de Nieuwe Hoefweg (N209) in de gemeente Lansingerland. Hierdoor ontstaat een nieuwe oost-westverbinding voor regionaal en lokaal verkeer, mede om de verkeersstromen op de A12 te ontlasten. De Rottelaan draagt bij aan de bereikbaarheid van de dorpen Moerkapelle en Zevenhuizen, en de tussengelegen werkgebieden. Het oostelijk deel van de Rottelaan (6a), ook wel bekend als de Korte Rottelaan, verbindt de Bredeweg en het Noordeinde. Het westelijk deel van de Rottelaan (6b) vormt aansluitend de schakel tussen het Noordeinde en de Nieuwe Hoefweg (N209).

Hoofdontsluitingsweg Rottelaan

opgave 6De hoofdontsluitingsweg Rottelaan is een nieuwe verbinding parallel aan de A12, tussen de Bredeweg en de Nieuwe Hoefweg (N209) in de gemeente Lansingerland. Hierdoor ontstaat een nieuwe oost-westverbinding voor regionaal en lokaal verkeer, mede om de verkeersstromen op de A12 te ontlasten. De Rottelaan draagt bij aan de bereikbaarheid van de dorpen Moerkapelle en Zevenhuizen, en de tussengelegen werkgebieden. Het oostelijk deel van de Rottelaan (6a), ook wel bekend als de Korte Rottelaan, verbindt de Bredeweg en het Noordeinde. Het westelijk deel van de Rottelaan (6b) vormt aansluitend de schakel tussen het Noordeinde en de Nieuwe Hoefweg (N209).

Glastuinbouwgebied Julianalaan

opgave 7Dit gebied biedt ruimte voor glastuinbouw binnen het concentratiegebied glastuinbouw in Zuidplas. Enerzijds gaat het om uitbreiding van bestaande glastuinbouw aan de Bredeweg, anderzijds gaat het om de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw aan de toekomstige Julianalaan. De ontsluiting van het westelijk deel vindt plaats via de toekomstige hoofdontsluitingswegen Julianalaan (3) en de (Korte) Rottelaan (6).

Glastuinbouwbedrijvenlandschap Swanla

opgave 8Dit agrarisch gebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een glastuinbouwbedrijvenlandschap. Het beoogde landschap sluit aan bij de concentratie van glastuinbouw in Zuidplas-Noord. De ontsluiting vindt plaats via de toekomstige hoofdontsluitingsweg (Korte) Rottelaan (6).

Woonopgave Knibbelweg - Swanla

opgave 9Woonopgave in het gebied tussen de verlengde Knibbelweg, de Swanlaweg en de bestaande woonwijk Groot Swanla. Vormt in samenhang met het Glastuinbouwbedrijvenlandschap Swanla (8) de entree tot het dorp Zevenhuizen vanuit noordelijke richting.

Hoogwaardig bedrijvenlandschap Plantagekwadrant

opgave 10Het Plantagekwadrant vormt de entree van de Zuidplaspolder vanaf de A12. Om deze representatieve functie te realiseren, wordt ingezet op hoogwaardige bedrijvigheid met een aantrekkelijke architectuur. Het zuidelijk deel van het Plantagekwadrant sluit functioneel aan bij Knibbelweg-Oost (11). Het deel ten noorden aan de A12 biedt ruimte aan kleinschalige kantoren.

Glastuinbouwbedrijvenlandschap Knibbelweg-Oost

opgave 11Dit toekomstige glastuinbouwbedrijvenlandschap maakt onderdeel uit van het concentratiegebied van glastuinbouw Zuidplas-Noord. Het gebied wordt ontsloten via de N219. Knibbelweg-Oost is een voorbeeldlocatie voor het toepassen van dubbel ruimtegebruik, waar sprake is van ongeveer 70 hectare glastuinbouwbedrijvenlandschap. Bovendien wordt ingezet op energie-uitwisseling door het gebruik van restwarmte tussen verschillende functies in het plangebied. Mogelijk kan dit worden uitgebreid naar de woningbouw in Zevenhuizen-Zuid (12).

Woonwijk Zevenhuizen-Zuid

opgave 12Om te voldoen aan de woonvraag van de eigen inwoners en aan de (boven)regionale vraag naar woningen, wordt ten zuiden van Zevenhuizen een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Deze nieuwe woonwijk van 1.200 tot 1.400 woningen draagt bij aan het op peil houden van het voorzieningenniveau in het dorpscentrum van Zevenhuizen.

Verbinding tussen N219 en Rottemeren

opgave 13Voor het recreatieve verkeer van en naar de Rottemeren, en de wedstrijdroeibaan in de Eendragtspolder, wordt vanaf de N219 een nieuwe kruising met de Ringvaart gerealiseerd. Deze sluit aan op de ontsluitingsweg in de Eendragtspolder.

Woonlocatie buitengebied Eendragtspolder

opgave 14Voor het bevorderen van de landschappelijke kwaliteit in recreatiegebied Rottemeren, wordt een klein cluster aan bestaand glas gesaneerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’, waarbij de glassanering wordt gefinancierd met kleinschalige woningbouw. Het cluster omvat ongeveer dertig woningen in het buitengebied.

Verbreding hoofdwatergangen Zuidplaspolder

opgave 15Om de kans op wateroverlast in de Zuidplaspolder in de toekomst te verkleinen, worden maatregelen genomen in het watersysteem. Onderdeel hiervan is het verbreden van watergangen, waaronder die van de Derde en Vierde Tocht, van ongeveer zes meter nu naar ongeveer twintig meter straks. Over het totale tracé van 4,5 km ontstaat op deze wijze ruim 5 hectare extra waterberging.

Verbindingsweg Moordrechtboog

opgave 16De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg, die de A12 en A20 voor verkeer tussen Den Haag en Rotterdam direct met elkaar verbindt. De Moordrechtboog krijgt twee rijstroken per richting. Bij ontwikkeling van het Vijfde Dorp en/of Gouweknoop is voor het ontsluiten van deze gebieden een aansluiting op de Moordrechtboog noodzakelijk.

Groen-recreatieve verbinding Groene Waterparel - 't Weegje

opgave 17Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Groene Waterparel en 't Weegje ten oosten van Gouwepark. Denk hierbij aan de bundeling van een nieuw fietspad met een nieuwe watergang door de Zuidplaspolder.

Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Krimpenerwaard

opgave 18Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Bentwoud en Krimpenerwaard. Deze omvat onder meer het Boogpark langs de verbindingsweg Moordrechtboog en de Groen-Blauwe Zone als ecologisch uitloopgebied tussen het dorp Moordrecht en de nieuwe Goudse wijk Westergouwe. De groen-recreatieve verbinding kan worden gekoppeld aan het cultuurhistorisch toppunt ‘Beschermd dorpsgezicht Moordrecht’.

Woonwijk Vijfakkers-Noord

opgave 19Om te voldoen aan de woonvraag van eigen inwoners, wordt in Moordrecht een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Deze nieuwe woonwijk van circa 350 woningen draagt bij aan het op peil houden van het voorzieningenniveau in het dorpscentrum van Moordrecht. In Vijfakkers-Noord worden geen specifieke wijkvoorzieningen gerealiseerd, met uitzondering van een brede school in combinatie met een dorpshuis en een bibliotheek.

Verbreding autosnelweg A20

opgave 20Na 2016 voldoet de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe niet aan de eisen voor reisduur en betrouwbaarheid. Dit blijkt uit de Probleemanalyse A20-Oost van de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit. Tot de oplossingsmogelijkheden voor dit capaciteitsprobleem behoort een verbreding naar drie rijstroken per rijrichting. Hiervoor wordt een ruimtelijke reservering opgenomen.

Groen- en recreatiegebied Groene Waterparel

opgave 21Nieuw groen- en recreatiegebied, dat ongeveer 140 hectare omvat. Groene Waterparel draagt bij aan de kwaliteit van woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24) en gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3) door als buffer te dienen tussen de woonfuncties en de autosnelweg A20. In het gebied wordt natte natuur gecombineerd met recreatieve waarden.

Groen-recreatieve verbinding Rottemeren - Krimpenerwaard

opgave 22Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Rottemeren en Krimpenerwaard. Deze draagt bij aan de kwaliteit van de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24) en de gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3). De verbinding doorkruist het toekomstige groen- en recreatiegebied Groene Waterparel (21) en voert langs de cultuurhistorische toppunten Laagste punt van Nederland en het Abraham Kroesgemaal.

Groen-recreatieve verbinding Rottemeren - Krimpenerwaard

opgave 22Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Rottemeren en Krimpenerwaard. Deze draagt bij aan de kwaliteit van de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24) en de gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3). De verbinding doorkruist het toekomstige groen- en recreatiegebied Groene Waterparel (21) en voert langs de cultuurhistorische toppunten Laagste punt van Nederland en het Abraham Kroesgemaal.

Verlegging Hoofdontsluitingsweg N219

opgave 23De verkeersdruk op de N219 neemt verder toe door de voltooiing van de Rotterdamse wijk Nesselande, uitbreiding van bedrijventerrein Hooge Veenen (27), ontwikkeling van het werklandschap A20-Noord (25) en ontwikkeling van de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24). Zuidplas voorziet op termijn een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de N219 naar twee rijstroken per rijrichting. Aangezien deze extra rijstroken niet op de huidige locatie inpasbaar zijn, zet Zuidplas in op een verlegging van de N219 in oostelijke richting. Daarbij gaat Zuidplas ervan uit dat de huidige aansluiting van de N219 op de A20 wordt gehandhaafd.

Woonlocatie buitengebied Ringvaarthof

opgave 24Voortkomend uit de onherroepelijke bestemmingsplannen voor Nieuwerkerk-Noord en het westelijk deel van Rode Waterparel, biedt de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof ruimte aan 800 tot 1.200 woningen. Zuidplas onderzoekt samen met de ontwikkelende partijen de ontwikkelmogelijkheden, alsmede de omgevingskwaliteit, bereikbaarheid en eventuele maatwerkoplossingen. Op termijn wordt Ringvaarthof mogelijk onderdeel van gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3).

Werklandschap A20-Noord

opgave 25Zuidplas voorziet in de realisatie van een tweetal nieuwe werklandschappen: A20-Noord en A20-Zuid (26). In aanvulling op de beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente, biedt Zuidplas hiermee maatwerkoplossingen voor nieuwe ondernemingen en bedrijven van elders.

Werklandschap A20-Zuid

opgave 26Zuidplas voorziet in de realisatie van een tweetal nieuwe werklandschappen: A20-Noord (25) en A20-Zuid. In aanvulling op de beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente, biedt Zuidplas hiermee maatwerkoplossingen voor nieuwe ondernemingen en bedrijven van elders.

Bedrijventerrein Hooge Veenen

opgave 27Zuidplas voorziet in een uitbreiding van bedrijventerrein Hooge Veenen in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ringvaartpark

opgave 28Door de ontwikkeling van het Ringvaartpark wordt de bestaande waterverbinding gecombineerd met een continue verbinding voor groen en langzaam verkeer. Het Ringvaartpark is een op zichzelf staande recreatieve zone, maar met een belangrijke verbinding tussen de dorpen en groen- en recreatiegebieden. Vanwege de rechtstreekse en veilige routes tussen de dorpen, is het Ringvaartpark ook geschikt voor school- en werkgerelateerd fietsverkeer. Het concept voor het Ringvaartpark wordt door de gemeente uitgewerkt in een masterplan en daarna gefaseerd gerealiseerd.

Hoogwaardige busverbinding Noord-Zuidas

opgave 29De ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden tussen de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen biedt mogelijkheden voor een hoogwaardige busverbinding door onze gemeente. De Noord-Zuidas vormt een verbinding tussen onder meer Nieuwerkerk aan den IJssel, Ringvaarthof en Zevenhuizen. De busverbinding sluit aan op station Nieuwerkerk aan den IJssel en voert richting de steden Zoetermeer en Den Haag. Waar mogelijk krijgt de busverbinding eigen rijstroken, bijvoorbeeld over het tracé van de huidige N219 door woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24).

Woonlocatie buitengebied zelling Onderneming

opgave 30Binnen het project Hollandsche IJssel valt de herstructurering van de zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op deze zelling wordt een cluster van ongeveer 65 woningen gerealiseerd.

Groen- en recreatiegebied Groene Zoom

opgave 31Groene Zoom wordt verder ontwikkeld tot groen- en recreatiegebied, als groene buffer tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Daarbij past een combinatie van natuur, agrarisch gebruik en kleinschalige recreatiemogelijkheden. Groene Zoom sluit aan op Hitland.

Woonwijk Essezoom-laag

opgave 32Om te voldoen aan de woonvraag van de eigen inwoners, wordt aan de zuidzijde van Nieuwerkerk aan den IJssel een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Essezoom-laag maakt met circa 600 nieuwe woningen deel uit van de wijk Esse. Deze wijk kent een aantal maatschappelijke voorzieningen.

Woonlocatie buitengebied zelling Ver Hitland

opgave 33Binnen het project Hollandsche IJssel valt de herstructurering van de zelling Ver Hitland bij het gelijknamige buurtschap. Op de zelling wordt een cluster van ongeveer 35 woningen gerealiseerd.
map layer
Gemeente Zuidplas
  • Gemeente Zuidplas
  • Moerkapelle
  • Moordrecht
  • Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Zevenhuizen
 
Toon alle lagen Legenda Informatie

Wonen en Voorzieningen:

Werken:

Groen en Recreatie:

Verkeer en Infrastructuur:

Milieu en Duurzaamheid:

Cultuurhistorische toppunten:

 

Zuidplas in 2030

Zuidplas is een gemeente van dorpen en buurtschappen in een aantrekkelijk buitengebied. De dorpse identiteit staat voorop, in een dorp van Zuidplas voel je je thuis. De vier qwieke dorpen bieden een aangename leefomgeving en goede basisvoorzieningen op het gebied van dienstverlening, onderwijs, sport, welzijn en zorg. Tegelijkertijd hebben de dorpen een eigen karakter, het een kleinschaliger dan het ander. Het open en groene buitengebied biedt volop mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Bouwen aan de toekomst

De opgaven die voortkomen uit het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP Zuidplas) uit 2006, hebben geresulteerd in nieuwe ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, groen/recreatie en infrastructuur. In de Structuurvisie Zuidplas 2030 beschrijven we 33 ruimtelijke opgaven en drie gebiedsopgaven, waaronder het Vijfde Dorp.

Overkoepelende uitgangspunten

Bij de uitvoering van haar ruimtelijk plan hanteert de gemeente drie overkoepelende uitgangspunten:

Positie Zuidplas in omgeving

Zuidplas ligt in het gebied met de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland: de Randstad. Deze stedelijke agglomeratie bestaat uit een ring van steden, waarvan het gebied rond Zuidplas wordt aangeduid als Zuidvleugel. Binnen de stedenring ligt een relatief open gebied dat bekend staat als het Groene Hart, dat de beschermde status van Nationaal Landschap heeft. Zuidplas maakt deel uit van het overgangsgebied van Groene Hart naar stedenring.